r WAŻNE! Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły

WAŻNE! Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły

Zarządzenie nr 1-2020/2021 dyrektora SP i LO BTS „Rekord”

Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września 2020r.
ustalam:
ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO BTS „REKORD” w Bielsku – Białej

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Zapis dotyczy również nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców uczniów.
2. W drodze do i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzice, w razie potrzeby, proszeni są o kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W sprawach wymagających spotkania z nauczycielem/wychowawcą lub dyrekcją szkoły należy umówić się za pośrednictwem sekretariatu szkoły tel. 33/829 96 17, 795 567 875 lub z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny.
4. Codziennie, przy wejściu do szkoły każdej osobie wchodzącej zostanie zmierzona temperatura (termometry bezdotykowe). W razie podwyższonej temperatury tj. 37,3 i wyżej osoba taka, zostanie odizolowana i po 10 minutach pomiar zostanie powtórzony. Jeśli wynik się powtórzy, niezwłocznie poinformowani zostaną rodzice o konieczności odbioru dziecka ze szkoły. Uczniowie mieszkający  w bursie szkolnej, będą poddani obowiązkowemu pomiarowi również w godzinach wieczornych – te i inne szczegóły w komunikacie dyrektora bursy w tej sprawie.
5. Przy wejściu do szkoły, w holu głównym oraz w każdej sali lekcyjnej umieszczony będzie płyn do dezynfekcji rąk. Obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie, po wejściu do szkoły, po wyjściu z szatni szkolnej oraz każdorazowo po wejściu do sali lekcyjnej.
6. Na terenie szkoły należy zachowywać dystans 1,5 – 2 m pomiędzy osobami.
7. W celu zminimalizowania kontaktu między uczniami, każdy oddział klasowy, wszystkie zajęcia dydaktyczne będzie realizował w jednej sali lekcyjnej. Taka organizacja pracy pozwoli w sytuacji obowiązkowej kwarantanny, wyłączyć do pracy zdalnej, dany oddział klasowy, bez konieczności zamykania szkoły w ogóle.
8. Podczas zajęć szkolnych uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Jest to jednak możliwe dla osób, które dla własnego lub innych bezpieczeństwa zdecydują się na użycie środków ochrony (zapas środków również w szkole).
9. Opiekunowie i inne osoby nie będące uczniem lub pracownikiem szkoły, zobowiązani są do stosowania na terenie szkoły, ochrony nosa, ust oraz rękawiczek jednorazowych.
10. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (obowiązkowo po przyjściu do szkoły, przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania, kasłania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
11. Sale lekcyjne należy wietrzyć podczas każdej przerwy oraz codziennie dezynfekować.
12. Hala sportowa podlega przynajmniej raz dziennie dezynfekcji, a sprzęt sportowy po zajęciach każdej grupy treningowej.
13. Uczniowie zobowiązani są posiadać własne podręczniki i przybory szkolne.
14. Podczas przerw lekcyjnych, przy sprzyjających warunkach pogodowych, należy korzystać z terenów przyszkolnych pod opieką dyżurującego nauczyciela/li.
15. Dystrybutor wody dostępny jest w stołówce szkolnej. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora tylko pod nadzorem obsługi stołówki.
16. Podczas przerw obiadowych w stołówce szkolnej mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające obiad. Należy zajmować miejsca obok uczniów tej samej klasy. Stoły i blaty należy dezynfekować po każdej grupie obiadowej. Szczegółowy harmonogram spożywania posiłków zostanie przygotowany odrębnie.
17. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami do niezbędnego minimum.
18. W szkole przygotowane jest miejsce izolacji – gabinet pielęgniarski.
19. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany (pkt 7) oraz niezwłocznie zostaną poinformowani rodzice o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
20. Dla książek i materiałów w bibliotece szkolnej należy zastosować dwudniowy okres obowiązkowej kwarantanny. Szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin.
21. Przygotowane zostaną dwa zestawy sprzętu -kamera i nagłośnienie- (docelowo wg potrzeb w każdej sali lekcyjnej) pozwalające na równoczesne prowadzenie lekcji w klasie i zdalnej dla ucznia/ów pozostających w obowiązkowej domowej kwarantannie, bądź izolacji.

DBAJMY O SIEBIE!   DBAJMY O INNYCH!   BĄDŹMY ZDROWI!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu dzisiejszym, 1 września 2020 roku, dyrektor szkoły, pani Anita Gańczarczyk, wraz z prezesem SMS BTS Rekord, Januszem Szymurą, oficjalnie...

WAŻNE! Wytyczne dotyczące bezpiecznego funkcjonowania szkoły

Zarządzenie nr 1-2020/2021 dyrektora SP i LO BTS „Rekord” Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół i placówek od 1 września...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września (tj. wtorek) na krytej trybunie boiska głównego "Rekordu".

Ważna informacja!

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych naszego Liceum Ogólnokształcącego zostaną podane w najbliższy czwartek tj. 18 czerwca o godzinie 14:00. W...

INFORMACJA O NABORZE DO KLASY IV i V SPMS REKORD

DRODZY RODZICE! W dniu 03.06.2020 (środa) o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na spotkanie z Dyrekcją SMS Rekord w...